Utorak, 25 Juna, 2024

UNESCO organizira radionica „Borba protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima na Zapadnom Balkanu“

Najčitanije objave

UNESCO Regionalni biro za nauku i kulturu u Evropi i Kancelarija u Sarajevu, u saradnji sa u Agencijom za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, organizira petodnevnu radionicu za izgradnju kapaciteta i podizanje svijesti i jačanje kapaciteta o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima, koja će se održati od 10. do 14. juna 2024. godine u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru.

Namjenjena je širokom spektru različitih aktera u Bosni i Hercegovini, uključujući ključne institucionalne partnere i pojedinačne zvaničnike iz ministarstava kulture, pravde, unutrašnjih poslova ( policijskim snagama) i carinskim agencijama, kao i muzejskim stručnjacima i rukovodiocima lokaliteta baštine, uključujući kroz pojačanu međuagencijsku i prekograničnu saradnju.

Posebna pažnja će biti posvećena implementaciji Konvencije o sredstvima za zabranu i sprečavanje nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa vlasništva kulturnih dobara iz 1970. godine, UNIDROIT konvencije o ukradenim ili ilegalno izvezenim kulturnim dobrima iz 1995. godine i drugih relevantnih međunarodnih standarda.

Radionica se odvija u okviru projekta „Borba protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima na Zapadnom Balkanu“, kojeg finansira Evropska komisija (DG NEAR/DG EAC), a ima za cilj stvaranje jače koordinacije među ključnim akterima na regionalnom i međunarodnom nivou.

Zahvaljujući saradnji i doprinosu međunarodnih i domaćih stručnjaka, učesnici ove radionice će imati priliku da razviju svoja znanja i razmijene iskustva o raznim temama vezanim za borbu protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima, uključujući povratak i restituciju kulturnih objekata, preventivnih mjera i mjera za smanjenje rizika.

Govornici i predavači na radionici koji će prenijeti svoju stručnost i podijeliti svoja iskustva kroz stvarne studije slučaja uključuju visoke predstavnike međunarodnih organizacija poput UNESCO-a, Europske komisije, UNIDROIT, UNODC, WCO, INTERPOL, EUROPOL, kao i iz nacionalnih specijaliziranih policijskih snaga i druge agencije uključujući Komandu karabinjera za zaštitu kulturnih dobara (Italija), Ured Central de Lutte contre le trafic de Biens Culturels – OCBC (Francuska), Centralnu kancelariju za kulturna dobra KOM (Türkiye), Guardia Civil i Špansko tužilaštvo (Španija).

Kao specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda, UNESCO kroz obrazovanje, nauku, kulturu, komunikaciju i informacije doprinosi izgradnji mira, iskorenjivanju siromaštva i održivom razvoju i interkulturalnom dijalogu. U okviru ovog djelokruga, UNESCO djeluje kako bi uspostavio norme i standarde u svojim oblastima nadležnosti i podržao njihovu implementaciju.

Najnovije objave