Petak, 14 Juna, 2024

Porodilje u KS će dobijati po 1.000 KM mjesečno

Najčitanije objave

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom na koji je Vlada Kantona Sarajevo podnijela amandman do članka 20. Na osnovu toga, svaka porodilja u Kantonu Sarajevo, bez obzira na radno-pravni status, primat će mjesečnu naknadu u iznosu prosječne plate u Federaciji BiH.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom, iza člana 1. dodaju se nove veličine. (2), (3) i (4) koji glase:

“(2) Izuzetak iz čl. 149. 153. i 157. ovog zakona, ako je u tekućoj godini prosječna plaća određena u skladu s člankom 13. St. (1), (2) i (3) ovog zakona manja je od prosječne plaće u Federaciji BiH, iznos novčane naknade plaće ženama – majkama u zapošljavanju i novčane pomoći nakon poroda žene – a majka koja nije u zapošljavanju, ne može biti niža od prosječne plaće u Federaciji BiH za prethodnu godinu.

(3) Prosječna plaća Federacije BiH iz akta (2) ovog članka utvrđena je uputom iz člana 13. stav (3) ovog zakona, na temelju posljednjih objavljenih statističkih podataka Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu.

(4) Bez obzira na izuzetak stava (2) ovog članka, doprinosi za PIO, zdravstveno i osiguranje nezaposlenih, te poreske obaveze iz člana 150. ovog zakona isplaćuju se isključivo na iznos naknade ženi – majkama iz člana 149. Članak (1) ovog zakona. ”

Novčani dodatak za ženu – majku koja je trenutno u radnom odnosu iznosi 450,00 KM, a novčana pomoć za nezaposlenu ženu – majku 225,00 KM.

Predviđa se da će se utvrditi za tekuću godinu na osnovu posljednjih objavljenih statističkih podataka Federalnog zavoda za statistiku o visini prosječne plaće u Federaciji BiH za prethodnu godinu (trenutno se radi o 1,000,00 KM).

Za potrebe ovog amandmana u Budžetu Kantona Sarajevo bit će izdvojen dodatni iznos od 29 miliona KM.

Najnovije objave